Freedom of choice

Sedus biedt breed spectrum voor de creatieve werkomgeving

Hoe kunnen we voor de werkomgeving van de toekomstinterieuroplossingen ontwikkelen die welbevinden, tevredenheid ensamenwerking stimuleren? Voor de Europese kantoormeubelproducent Sedus is deze vraagstelling elementair bij de aanpak vanactuele en toekomstige productinnovaties. In het bestek van eenveldonderzoek in samenwerking met het Milanese architectenbureau Pierandrei Associati werden de uitdagingen van de multioptionelemaatschappij in de werkomgeving van nu onder de loepgenomen. Actuele productontwikkelingen van Sedus bieden eenconcrete aanzet van oplossingen voor uiteenlopende eisenprofielenen klantwensen.

Dankzij de digitale revolutie verandert de wereld tegenwoordig snelleren sterker dan ooit tevoren. Dat heeft vooral gevolgen voor de manierwaarop wij communiceren, ook als het gaat om de omgang met onzecontacten en het samenwerken. Kennis kan tegenwoordig makkelijkergedeeld worden en de trend weg van het puur materiële denken naareen meer open manier van denken en handelen, leidt tot nieuw,coöperatief gedrag. Levensstijlen worden daardoor flexibeler en ookveranderlijker. Bij dat alles is bovendien sprake van een groeiendbewustzijn over de eigen gezondheid en het daaraan verbonden gevoelvan eigen verantwoordelijkheid.

Nieuwe formaties en nieuwe organsiatievormen zorgen voor eengemeenschapsgevoel en sterken de saamhorigheid, door de creatie vaneigen rituelen en de identificatie met culturele en symbolische waarden. Wat is de gemene deler van de meeste innovatieve werkomgevingen?

Het bezoek aan de in het kader van de veldstudie onderzochte - en alsbijzonder innovatief te boek staande - bedrijven gaf inzichten inuiteenlopende scenario's binnen de kantoorwereld. Bezocht werdenzowel grote kantoorruimtes van hoog aangeschreven multinationals alsteamwerkplekken in kleinere bedrijven. Kwintessens: het kantoor is eenvan de sterkst door alle veranderingen getroffen plekken in het levenvan een mens. Juist daarom moet die plek recht doen aan zijngebruikers, in het bijzonder wanneer veranderingen moetenplaatsvinden in de context van een proces dat tot over de grenzen vanhet eigen bedrijf reikt.

Het kantoor van de toekomst houdt rekening met deuiteenlopende behoeftes van de verschillende, met elkaar werkendegeneraties. Daar hoort ook de vrijheid bij om te kiezen waar, hoe en hoelang men een bezigheid verricht, plus het toestaan van een groterespeelruimte wat betreft het eigen handelen.Samenvattend werden uit het onderzoek vier basisvereisten gefilterdwaarin werkomgevingen voorzien moeten: concentratie, communicatie,samenwerking en afzondering.

Wezenlijke bezigheden danwel toepassingsgebieden zijn:

• geconcentreerd werken

• informele individuele activiteiten en lectuur

• akoestisch afschermen voor discrete telefoongesprekken

• casual ontspanning

• het onderhouden van contacten in pauzes, georganiseerdetref- en snijpunten

• ruimtes voor scholing en presentatiemogelijkheden

• teamplekken en creatieve workshopplekken

• akoestisch afgeschermde ruimtes voor overleg en conferentie

Conclusie: het kantoor zal niet uitsterven! Maar; competente werknemerskiezen de bedrijven waarvoor ze willen werken als altijd op basisvan de voordelen die een job biedt - naast de financiële vergoeding.Enkele van die pluspunten van werkgevers zijn immaterieel van aard.En kantoorpanden en werkomgevingen krijgen voor bedrijven en hunuiterst flexibel en mondiaal opererende medewerkers een almaarbelangrijkere rol als ruimte die identiteit verleent. Berijfscultuur krijgthier letterlijk gestalte – in het bijzonder in de vorm van kantoorlandschappendie als een eenheid zijn vormgegeven, met name werkplekkendie vooral worden ingezet voor projectmatig werken en gewijd zijn aantijdelijke communicatieve interactie.

Elk bedrijf volgt een eigen bedrijfsmodel, heeft een andere werkinhouden eigen werkprocessen. Sedus biedt als een van de marktleidendeaanbieders van complete systemen in de kantoormeubelindustrie eenveelvoud aan oplossingen voor alle denkbare toepassingen, die samenmet de klant worden uitgewerkt. Een netwerk van experts, van deverkoop en de ergonomische specialisten tot de interieurarchitecten enontwerpers, maakt ook op internationaal niveau een optimale supportmogelijk.

De genoemde brochure „Freedom at Work – Einblicke in sich veränderndeArbeitsstile“ (Duits / Engels) sturen wij u graag op aanvraag toe.