Privacyverklaring

1. Inleiding en algemene voorwaarden

Geachte bezoeker, hartelijk dank voor uw interesse in ons informatieaanbod en voor uw aandacht. Wij hechten zeer veel waarde aan de bescherming van uw privésfeer bij het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens conform de wettelijke bepalingen. Deze privacyverklaring wordt toegepast op onze omgang met persoonsgegevens die wij via alle websites verzamelen, verwerken of gebruiken, die onder de verantwoordelijkheid van Sedus Stoll AG of Sedus Systems GmbH (hier ”Sedus”) vallen en die een link naar deze privacyverklaring bevatten. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de persoonsgegevens van klanten, geïnteresseerden, sollicitanten of bezoekers.

Sedus ziet zich verplicht uw persoonsgegevens te beschermen. Persoonsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen en aan een persoon kunnen worden toegewezen (bijv. uw naam, uw telefoonnummer of uw e-mailadres). Als u dergelijke informatie openbaar maakt, zijn wij wettelijk verplicht om uw informatie te gebruiken in overeenstemming met alle wetten die betrekking hebben op de bescherming van persoonsgegevens. De volgende privacyverklaring voldoet aan de vereisten van art. 13 AVG voor het informeren van betrokken personen over de gegevensverwerking. Sedus-websites kunnen links bevatten naar websites die het eigendom zijn van en beheerd worden door andere ondernemingen en die niet onder deze privacyverklaring vallen. Hiervoor gelden aparte gegevensbeschermingsbepalingen van de betreffende exploitant van de website.

2. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming:

Sedus Stoll Aktiengesellschaft
Christof-Stoll-Str. 1
799804 Dogern, Duitsland
Telefoon: +49 7751 84 - 0
Fax: +49 7751 84 - 310
sedus(a)sedus.com
www.sedus.com

De volledige gegevens vindt u hier: https://www.sedus.com/nl/impressum

3. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PRIVACYVERKLARING

De wetgever definieert de verwerking van persoonsgegevens als activiteiten zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, openbaar maken door middel van transmissie, verspreiden of anderszins beschikbaar stellen, vergelijken of associëren, beperken, wissen of vernietigen van persoonlijke gegevens.

Persoonsgegevens zijn alle informatie die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de persoonsgegevens van klanten, geïnteresseerden, sollicitanten of bezoekers.

Deze privacyverklaring geldt zowel voor onze website sedus.com incl. alle subdomeinen, alsook voor het PartnerNET, de Online Basket, het sollicitatieportaal, Sedus ergo+, Sedus WHAT'S UP? Sedus Knowledge Sharing, de homeoffice-shop en de Sedus-outlet.

3.1 Verzamelen en verwerken van gegevens tijdens uw bezoeken aan onze website

Tijdens het bezoek aan onze website slaat de webserver in serverlogbestanden die door uw browser automatisch aan ons worden doorgestuurd, altijd de volgende gegevens op: het IP-adres dat u van uw internetprovider hebt toegewezen gekregen, de websites waar u vandaan komt, de pagina's die u bij ons bezoekt, de verzonden gegevenshoeveelheden, de identificatie van uw webbrowser en het tijdstip van uw bezoek en verdere informatie over uw toegangsapparatuur. Deze gegevens worden uitsluitend in een serverprotocol opgeslagen ten behoeve van statistische doeleinden om bijv. de website en de inhoud ervan inclusief de veiligheid te verbeteren.

3.2 Verzamelen en verwerken van gegevens tijdens uw bezoeken in het Sedus PartnerNET

Wanneer u het portaal PartnerNET bezoekt, resp. zich daar aanmeldt of via het registratiesysteem een account instelt, ontvangen wij in sommige gevallen persoonsgegevens en officiële contactgegevens van u. Dat kunnen zijn: uw naam, uw e-mailadres, uw postadres, uw land, uw telefoon-, fax- of klantennummer evenals gegevens die wij over uw gebruik van Sedus-diensten hebben geregistreerd. Uw persoonsgegevens worden vastgelegd om u in staat te stellen gebruik te maken van ons portaal PartnerNET. Wij controleren uw gegevens en geven uw account vrij.

3.3 Privacyverklaring voor het gebruik van Online Basket

Aangemelde en geregistreerde gebruikers ontvangen toegang tot de Online Basket. De Online Basket is een interactief hulpmiddel waarmee onze zakelijke klanten kantoormeubelartikelen van Sedus vrij kunnen configureren, aanbieden en bestellen voor hun eindklanten. Hiervoor worden persoonsgegevens van uw klanten verzameld, voor zover die nodig zijn voor de bestelling (bijv. naam, adres, e-mailadres). In de Online Basket worden de ingevoerde klantgegevens alleen tijdelijk, d.w.z. alleen voor de sessieduur opgeslagen en gewist zodra men zich bij het portaal afmeldt.

Wanneer de bestelling bij de volgende sessie moet worden voortgezet, kunt u als optie de gegevens, aanvragen en aanbiedingen van uw project en eindklant bij Microsoft OneDrive opslaan. Hiervoor moet u over een dergelijk account beschikken. Omdat u daarvoor PartnerNET verlaat, is hiervoor een aanmelding bij een eerder ingesteld Microsoft-account of een account van een door Microsoft erkende partner bij OneDrive noodzakelijk. Zodra u zich bij OneDrive aanmeldt en uw gegevens daar opslaat, gelden de gegevensbeschermingsbepalingen van Microsoft die voor het Microsoft-account en OneDrive van toepassing zijn. Microsoft OneDrive is geen aanbieding van Sedus. U kunt de Online Basket gebruiken zonder registratie bij Microsoft OneDrive resp. bij Microsoft. De gegevens kunnen dan echter niet worden opgeslagen. U kunt echter individueel geconfigureerde aanbiedingen op elk gewenst moment afdrukken of als PDF opslaan.

3.4 De Sedus online-boekwinkel "Knowledge Sharing"
(alleen in geselecteerde landen)

Wij bieden u op onze website www.knowledge-sharing.sedus.com de mogelijkheid om producten bindend te bestellen. Deze website wordt door onze partner W3CODE gehost. Naast de aanmeldingsgegevens (gebruikersnaam, e-mail) registeren wij alle gegevens die in het kader van de afhandeling van een bestelling door klanten worden ingevoerd. Daartoe behoren o.a.: naam, voornaam, adres, de gegevens die absoluut noodzakelijk zijn voor de levering of de afwikkeling van de opdracht, worden aan externe dienstverleners doorgegeven. Zodra de opslag van uw gegevens niet meer noodzakelijk of wettelijk verplicht is, worden deze gewist. De aanmelding is optioneel. U kunt ook als gast kopen. In dit verband gebruiken wij cookies om de aanmeldstatus en de inhoud van het winkelmandje op te slaan. Deze persoonsgegevens in de bestelling worden 14 dagen na voltooide resp. geannuleerde bestelling gewist.

3.5 Sedus online-shops
(alleen beschikbaar in geselecteerde landen)

Wij bieden u op onze website http://www.sedus-outlet.com de mogelijkheid om producten bindend aan te kopen, om deze later in de factory-outlet te kunnen afhalen en daar te betalen. Deze website wordt door onze partner W3CODE gehost. Naast de aanmeldingsgegevens (gebruikersnaam, e-mail) registreren wij van u tijdens de afhandeling van de koop uw adresgegevens evenals telefoonnummer en e-mailadres. Optionele aanhef en bedrijfsnaam. De aanmelding is optioneel. U kunt ook als gast kopen. In dit verband gebruiken wij cookies om de aanmeldstatus en de inhoud van het winkelmandje op te slaan. Deze persoonsgegevens in de bestelling worden 14 dagen na voltooide resp. geannuleerde bestelling gewist.

Op onze website www.homeoffice.shop hebt u de mogelijkheid om producten te kopen en daar direct via een betalingsdienstaanbieder te betalen. Deze website wordt door onze partner Squarespace gehost. Voor de afhandeling van de koop registreren wij van u uw adresgegevens, evenals telefoonnummer en e-mailadres. Optionele aanhef en bedrijfsnaam. In dit verband gebruiken wij cookies om de status en de inhoud van het winkelmandje op te slaan. Deze persoonsgegevens in de bestelling worden 30 dagen na voltooide resp. geannuleerde bestelling gewist.

Wij exploiteren individuele Shops voor geselecteerde klanten.

3.6. Nieuwsbriefabonnement

Sedus biedt u op de verschillende websites een nieuwsbrief aan, waarin u over actuele gebeurtenissen en aanbiedingen wordt geïnformeerd. Wanneer u zich op de nieuwsbrief wilt abonneren, moet u een geldig e-mailadres invoeren en de vervolgens toegestuurde link bevestigen. Op elk gewenste moment kunt u zich via een link in de nieuwsbrief weer afmelden.

3.7. Online-chatfunctie

Sedus biedt u op de website http://www.sedus-outlet.com een online-chatfunctie aan, waarmee u contact kunt opnemen met Sedus

3.8. Augmented reality-app (Sedus AR APP)

In verschillende app stores bieden wij u de mogelijkheid om onze augmented reality-app te downloaden en te installeren. Daarmee bieden wij u de mogelijkheid om met computerondersteuning een uitgebreide realiteit waar te nemen, waarin de echte en de virtuele wereld worden vermengd. Over de op dat moment waargenomen echte wereld worden in realtime informatie en grafische afbeeldingen geplaatst.

4. In welke gevallen neemt Sedus contact met u op?

Sedus kan contact met u opnemen vanwege:

 • Voor service en ondersteuning waarvoor u zich hebt aangemeld, om ervoor te zorgen dat Sedus voor u de dienstverleningen beschikbaar kan stellen;
 • Voor eventuele correspondentie die wij van u ontvangen, resp. opmerkingen of reclamaties over producten of dienstverleningen van Sedus;
 • Voor persoonlijke services die door u worden gebruikt;
 • Uitnodigingen aan u om deel te nemen aan enquêtes over Sedus-services (de deelname zelf is altijd vrijwillig);
 • Marketingdoeleinden, d.w.z. nieuwsbrief- en postingservices, waarvoor u vooraf uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

5. Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens – en op welke rechtsgrond

Uitvoering van de overeenkomst

Wij verwerken uw gegevens om onze overeenkomsten met u te kunnen voorbereiden en uitvoeren. Dit geldt ook voor gegevens die u ons verstrekt in het kader van correspondentie voorafgaand aan de overeenkomst. De specifieke doeleinden van de gegevensverwerking zijn afhankelijk van het betreffende product en de gestelde aanvraag en kunnen ook worden gebruikt om uw behoeften te analyseren en te controleren welke producten en diensten voor u in aanmerking komen. Uw gegevens worden ook binnen het Sedus-concern en aan externe montagebedrijven en transporteurs doorgegeven om zijn contractuele verplichtingen na te komen.

Aanbieden van goederen en diensten

Wij hebben uw persoonsgegevens ook nodig om te kunnen controleren of en welke producten en diensten wij u kunnen en mogen aanbieden.

Meer informatie over de respectievelijke doeleinden van de gegevensverwerking vindt u in de contractdocumenten en onze algemene voorwaarden.

Uitvoering van de sollicitatieprocedure

Wij verwerken de gegevens die u ons in het kader van uw sollicitatie toestuurt om te controleren of uw beroepskwalificaties geschikt zijn voor de geadverteerde functie. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor de sollicitatieprocedure en dragen deze over naar uw personeelsdossier wanneer er een overeenkomst wordt afgesloten. Als er geen overeenstemming wordt bereikt, worden uw gegevens na 6 maanden verwijderd of vernietigd. Wij zullen de sollicitatiegegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan het uitvoeren van de sollicitatieprocedure. Tenzij u akkoord bent gegaan met verder gebruik (bijv. opname in de sollicitantenpool).

Wanneer u jonger bent dan 13 jaar moet u een van de ouders of opvoeders om toestemming vragen, voordat u ons sollicitatieportaal gebruikt. Wanneer u van mening bent dat wij mogelijk op onterechte wijze in het bezit zijn van de persoonsgegevens van een kind jonger dan 13 jaar, neemt u contact met ons op via sedus(a)sedus.com.

Na afweging van de belangen:

Wij verbeteren onze diensten en bieden u geschikte producten aan.

Inzake de online-chatfunctie verwerken wij uw gegevens op basis van onze gerechtvaardigde belangen u onze diensten optimaal te kunnen aanbieden en ook om rechtstreeks uw vragen te kunnen beantwoorden, een afspraak te maken en om u te informeren over actuele gebeurtenissen en aanbiedingen. Tevens helpen wij u bij het zoeken van een handelaar en bij de keuze van producten. Hiervoor verwerken wij naam, contactgegevens en de gehele conversatie incl. de door u verstrekte gegevens.

Voor het versterken en optimaliseren van de klantrelatie

Als onderdeel van onze inspanningen om onze relatie met u voortdurend te verbeteren, vragen wij u af en toe deel te nemen aan onze klantenenquêtes. De resultaten van de enquêtes dienen ertoe onze producten en diensten nog beter af te stemmen op uw behoeften.

Gegevensverwerking en -analyse voor marketingdoeleinden

Uw behoeften zijn belangrijk voor ons en wij proberen u te voorzien van informatie over producten en diensten die exact geschikt zijn voor u. Hiervoor gebruiken we de bevindingen uit onze gezamenlijke zakelijke relatie en uit marktonderzoek. Het belangrijkste doel is om onze productvoorstellen aan te passen aan uw behoeften. In dit verband garanderen wij dat wij de gegevens altijd in overeenstemming met de geldende wetgeving over gegevensbescherming zullen verwerken. Belangrijk: U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor dit doel.

Wat analyseren en verwerken wij concreet?

 • De resultaten van onze marketingacties worden gebruikt om de efficiëntie en relevantie van onze campagnes te meten;
 • Informatie over uw bezoeken aan onze website;
 • De mogelijke behoeften aan onze producten en diensten.

Nieuwsbrief

U heeft de mogelijkheid om u via onze website aan te melden voor onze nieuwsbrief. Voor de verzending hebben we alleen uw e-mailadres, land en taal nodig. Alle andere informatie is vrijwillig. Pas na het succesvol afronden van een dubbele opt-in-procedure ontvangt u onze nieuwsbrief. U heeft te allen tijde het recht om uw toestemmingsverklaring in te zien of u af te melden voor de nieuwsbrief. De desbetreffende links zijn opgenomen in elke begeleidende brief bij onze nieuwsbrief. Als u zich afmeldt voor onze nieuwsbrief, blokkeren wij direct uw contactgegevens in onze nieuwsbriefdistributielijst.

De wetgever stelt bepaalde eisen aan de effectiviteit van een elektronische toestemming, zoals die wordt gebruikt voor de aanmelding voor een nieuwsbrief. Daartoe behoort ook de registratie van uw toestemmingsverklaring. Daarom registreren wij de datum en het tijdstip van de toestemming, de tekst van het toestemmingsverklaring, het feit of het selectievakje is ingeschakeld, uw e-mailadres en alle andere vrijwillige gegevens. Wij registreren ook de datum en tijd waarop u op de bevestigingslink en de link in de bevestigings-e-mail hebt geklikt. Wij verzamelen deze gegevens uitsluitend om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Op basis van uw toestemming

Als u hebt ingestemd met de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden, is de verwerking van uw gegevens door ons toegestaan. U kunt deze toestemming te allen tijde herroepen met het oog op de toekomst, zonder andere kosten dan de transmissiekosten volgens de basistarieven (kosten van uw internetverbinding). De intrekking van de toestemming doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerkingen die tot de intrekking zijn uitgevoerd.

Wegens wettelijke vereisten of in het algemeen belang

Als onderneming moeten wij voldoen aan de meest uiteenlopende wettelijke vereisten (bijv. vanwege de fiscale wetgeving). Om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, verwerken wij uw persoonsgegevens.

Zo nu en dan maakt Sedus voor de verwerking van persoonsgegevens echter gebruik van derden, bijv. om bepaalde analyses (zie punt 7 Technologieën) uit te voeren of om opslagruimte of servercapaciteiten voor onze webhosting en/of toepassing te huren. Sedus verplicht deze derden net als alle belaste gegevensverwerkers om zich strikt aan onze instructies te houden. Sedus sluit met alle aanbieders passende overeenkomsten af over de gegevensverwerking die in opdracht wordt uitgevoerd, conform artikel 28 van de AVG. Wanneer persoonsgegevens buiten de EU/EER worden verwerkt, garanderen wij door een contractuele overeenkomst op basis van de clausules van een EU-standaardcontract een passende en adequate gegevensbescherming op Europees niveau in een derde land.

Augmented reality-app  

In het kader van het gebruik van onze augmented reality-app verwerken wij uw gegevens op basis van uw toestemming, die u ons geeft tijdens de installatie. Met name wat betreft de toegang tot uw camera. Wij gebruiken de vastgelegde gegevens in de app om u een AR-beleving te bieden en de werking van de app op uw eindapparaat te kunnen garanderen. De beelden en gegevens blijven uitsluitend op uw apparaat.

Over de afhandeling via online-betalingsdienstaanbieders

Op de pagina van onze online-shop Componenten hebben wij de betalingsdienstaanbieder PayPal geïntegreerd. Betalingen worden afgehandeld via zogeheten PayPal-accounts, wat virtuele privé- of zakelijke accounts kunnen zijn. Bovendien bestaat bij PayPal de mogelijkheid om virtuele betalingen via creditcards af te handelen als een gebruiker geen PayPal-account heeft. Kiest de betreffende persoon tijdens het bestelproces in onze online-shop als betalingsmogelijkheid “PayPal”, dan worden de gegevens van de betreffende persoon geautomatiseerd doorgestuurd naar PayPal. Met de keuze van deze betalingsoptie gaat de betreffende persoon akkoord met de verzending van de persoonsgegevens die nodig zijn voor de afwikkeling van de betaling. PayPal verwerkt de gegevens onder eigen verantwoordelijkheid.

Tevens hebben wij op de pagina van onze online-shop componenten Componenten van de betalingsdienstaanbieder Stripe geïntegreerd. Wanneer u kiest voor een betalingswijze van de betalingsdienstaanbieder Stripe, sturen wij ten behoeve van de afhandeling van de betaling de informatie die u tijdens uw bestelproces hebt ingevoerd, naast de informatie over uwbestelling (naam, adres, bankrekeningnummer, bankidentificatiecode, eventueel creditcardnummer, factuurbedrag, valuta en transactienummer) door, conform art. 6, lid 1, punt b van de AVG. Het doorsturen van uw gegevens gebeurt uitsluitend ten behoeve van de afhandeling van debetaling/bestelling.

6. Browsercookies

Een cookie – ook bekend onder de aanduiding ”webcookie” of ”browsercookie” – is een bestand met een kleine gegevenshoeveelheid, die vaak een unieke identiteit bevat, die naar uw computer, uw tablet of uw mobiele telefoon wordt gestuurd en daar automatisch wordt opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Elke website kan een eigen cookie naar uw webbrowser sturen, wanneer de instellingen daarvan dat toestaan. De meeste moderne browsers ondersteunen cookies, maar bieden de gebruiker de mogelijkheid om deze uit te schakelen. U kunt vastleggen of uw browser alle cookies weigert of een melding toont wanneer een cookie wordt verzonden. Een aantal functies of diensten op onze sites werkt zonder cookies, echter niet onbeperkt.

Op Sedus-websites slaan cookies informatie op over uw online-voorkeuren, wat ons in staat stelt onze websites aan uw interesses aan te passen. Bovendien gebruiken wij cookies om de kwaliteit van onze diensten continu te verbeteren en te bepalen hoe onze websites gebruikt worden. Daarvoor slaan wij de voorkeuren van de gebruiker op in cookies en volgen de trends en patronen in de navigatie van de bezoekers van onze websites.

Er bestaan verschillende soorten cookies.

Sessiecookies: sessiecookies van een gebruiker voor een website bestaan uitsluitend in het werkgeheugen en alleen zolang de gebruiker zich op de website bevindt. SessiecookiesWordt bij het maken van een cookie geen verloopdatum of een geldigheidsduur vastgelegd, wordt alleen een sessiecookie gegenereerd. Webbrowsers wissen sessiecookies gewoonlijk wanneer de gebruiker de browser sluit.

Permanente cookies: permanente cookies blijven ook na de duur van de sessie bestaan. Is voor een permanente cookie bijvoorbeeld een maximale duur van 1 jaar vastgelegd, dan wordt binnen dit jaar de beginwaarde die in de cookie is vastgelegd altijd naar de server gestuurd, wanneer de gebruiker deze server bezoekt. Daarmee kan worden vastgelegd hoe de gebruiker oorspronkelijk op deze website kwam. Daarom worden permanente cookies ook wel ‘tracking cookies’ genoemd.

Third party-cookies kunnen wij gebruiken om met behulp van de webstatistiek van derden gebruikertrends en -patronen te ontdekken. Third party-cookies zijn cookies die bij andere domeinen behoren dan het domein dat in de adresbalk van de browser wordt getoond. Websites kunnen content van domeinen van derden bevatten (bijv. banneradvertentie). Daarmee kan de browsergeschiedenis van de gebruiker worden vervolgd. Gegevens die met third party-cookies worden verzameld, worden in opdracht van Sedus door hun betreffende aanbieders verwerkt als verantwoordelijke gegevensverwerkers. De third party-cookies op de Sedus-website worden uitsluitend door Sedus-websites en door aanbieders van webstatistiek gebruikt en niet aan derden doorgegeven. Met de instellingen voor gegevensbescherming van de meeste moderne browsers kunnen third party tracking cookies worden geblokkeerd (zie daarvoor paragraaf 9).

Via onze cookie-banner hebt u te allen tijde de mogelijkheid om het gebruik van cookies te beperken tot de noodzakelijke cookies.

7. Technologie

Sedus maakt uitsluitend gebruik van internettechnologieën (bijv. cookies, Java Script) om u het werk met internettoepassingen te vergemakkelijken. Google Analytics (webanalysedienst) wordt door ons gebruikt om de content van deze website te analyseren, rapporten te genereren over de activiteiten op de website voor de website-exploitanten en om de website-exploitanten andere diensten op het gebied van website-activiteiten en het internetgebruik aan te bieden. Daarvoor worden voor Sedus rapporten over zijn website-activiteiten samengesteld, zodat Sedus zijn internetaanbiedingen aan uw behoeften kan aanpassen.

De verzamelde gegevens worden enkel geanalyseerd ten behoeve van statistische doeleinden en in geanonimiseerde vorm. Daarvoor kort Google Analytics de IP-adressen voor de verzending ervan af. Wij willen u erop wijzen dat de website is uitgebreid met de Google-uitbreiding ”gat. _anonymizaIp ();”. Deze zorgt ervoor dat IP-adressen anoniem worden geregistreerd (IP-anonimisering). Google koppelt uw afgekorte IP-adres niet aan andere Google-gegevens.

U kunt op elk moment een verdere trackinganalyse herroepen. U kunt op elk moment een verdere trackinganalyse herroepen. Bovendien kunt u het verzamelen van de gegevens die met de cookie worden gegenereerd over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de analyse ervan door Google verhinderen, door de browserplug-ins die onder de volgende link beschikbaar is, te downloaden en te installeren: tools.google.com/dlpage/gaoptout. Wanneer u meerdere eindapparaten of browsers gebruikt, moet u de opt-out eventueel voor elk eindapparaat resp. elke browser apart uitvoeren.

8. Sociale plug-ins

Onze website maakt gebruik van zogeheten sociale plug-ins (”plug-ins”) van sites voor sociaal netwerken, waaronder Facebook en LinkedIn. Wanneer u via een dergelijke plug-in de Sedus-website opent, maakt uw browser verbinding met de server van de betreffende site voor sociaal netwerken, downloadt de visuele afbeelding van de plug-in en toont deze aan u. Tegelijkertijd ontvangt de site voor sociaal netwerken informatie die betrekking heeft op uw bezoek aan onze website, evenals verdere gegevens, zoals uw IP-adres.

Alle plug-ins zijn aangeduid met het merk van de betreffende exploitant: Facebook, Google, Twitter, Xing en LinkedIn (”Exploitant”). Ter verbetering van de gegevensbescherming en conform de geldende wetgeving over gegevensbescherming heeft Sedus de plug-ins geïmplementeerd met een zogeheten ”2-kliksoplossing”. Deze implementatie garandeert dat bij het bezoek aan onze website geen directe verbinding van uw browser met de servers van de exploitant wordt gecreëerd. Alleen wanneer u de plug-ins activeert door erop te klikken en daarmee instemt met de gegevensoverdracht, brengt uw browser een directe verbinding met de server van de betreffende exploitant tot stand. Vervolgens wordt de inhoud van de plug-ins door de exploitanten rechtstreeks naar uw browser gestuurd en in de website ingebed.

Door de plug-ins in te bedden, ontvangt de betreffende exploitant de informatie dat uw browser onze website heeft geopend. Wanneer u tijdens het bezoek aan de website bij uw account was aangemeld, kan de betreffende exploitant het bezoek rechtstreeks aan uw account koppelen. Wanneer u de plug-ins interactief gebruikt door bijv. op de ”Facebook”-knop of de ”Share”-knop van LinkedIn te klikken, wordt de betreffende informatie van uw browser rechtstreeks doorgestuurd naar de exploitant en door hem opgeslagen. Daarnaast wordt de informatie in het betreffende sociale netwerk bekend gemaakt en kan het aan uw contactpersonen worden getoond. Wanneer u niet wilt dat dergelijke gegevens naar de exploitant worden doorgestuurd, moet u zich bij uw betreffende account afmelden voordat u op de plug-ins klikt en deze activeert.

In de privacyverklaringen van de exploitanten vindt u meer informatie over het doel en de omvang van de registratie, verwerking en het gebruik van deze gegevens:

Wij gebruiken Facebook Pixel van Facebook op onze website. Met de Facebook Pixel kan Facebook uw acties volgen. Wanneer u bijvoorbeeld onze website bezoekt en cookies voor marketingdoeleinden accepteert, wordt de Facebook-pixel geactiveerd en kan Facebook uw gebruikersgegevens matchen met uw Facebook-accountgegevens.

De verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem en niet zichtbaar. Als u een gebruiker van Facebook bent, bij uw bezoek aan onze website bent ingelogd bij Facebook en hebt ingestemd met het gebruik van marketingcookies, wordt uw bezoek automatischtoegewezen aan uw Facebook-gebruikersaccount.

Door het gebruik van de Facebook Pixel hebben wij de mogelijkheid om advertenties weer te geven voor eerdere bezoekers, waarin bijvoorbeeld diensten worden geadverteerd die de bezoekers op onze website hebben bekeken. Facebook gebruikt de verzamelde gegevens ook voor analyses en eigen advertenties.

Adres van de gegevensverwerker: Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland

Privacybeleid: www.facebook.com/about/privacy/Facebook advertentie-instellingen: www.facebook.com/settings en www.youronlinechoices.com

Wij maken gebruik van Google Analytics of Google Universal Analytics, een webanalysedienst van Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, om het gebruiksgedrag op de website en in de klantenportalen te analyseren. Voor deze analyse wordt de door de cookie gegenereerde

gebruiksinformatie (met inbegrip van het verkorte IP-adres van de gebruiker) doorgestuurd naar onze servers en opgeslagen voor gebruiksanalysedoeleinden, op voorwaarde dat u cookies voor marketingdoeleinden aanvaardt. Wij gebruiken gebruiksanalyses om onze eigen websites, klantenportalen, klantgerichtheid en andere reclamemaatregelen te optimaliseren, alsmede voor marktonderzoeksdoeleinden. Het IP-adres van de gebruiker wordt tijdens dit proces onmiddellijk ingekort, zodat het niet langer mogelijk is de gebruiker via het IP-adres te identificeren. In het geval van Google Universal Analytics vindt IP-anonimisering plaats. Wij willen u er tevens op wijzen dat de code "anonymizeIp" aan Google Analytics op deze website is toegevoegd om ervoor te zorgen dat IP-adressen anoniem worden geregistreerd (zogenaamde IP-masking). Volgens Google wordt uw verkorte IP-adres niet gekoppeld aan andere gegevens van Google. Via Google Universal Analytics wijzen wij een gebruikers-ID toe aan de gebruiker bij toegang tot de persoonlijke ruimte. Als dezelfde gebruiker met verschillende eindapparaten toegang heeft tot de persoonlijke ruimte, kan deze gebruikers-ID door ons worden meegedeeld aan Google Universal Analytics en worden de gebruiksprofielen op de verschillende eindapparaten aan elkaar gekoppeld door een extra client-ID aan te maken. Op deze manier is het voor ons mogelijk om op verschillende apparaten te traceren. Bovendien zou het profiel van de gebruiker kunnen worden verrijkt met andere gegevens die geen verband houden met het bezoek aan de website. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen verdere traceringsanalyse. Bovendien kunt u voorkomen dat de door het cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) worden verzameld en door Google worden geanalyseerd door de browserplug-in te downloaden en te installeren die u via de volgende link kunt vinden: tools.google.com/dlpage/gaoptout. Als u meerdere eindapparaten of browsers gebruikt, moet u de opt-out mogelijk voor elk eindapparaat of elke browser afzonderlijk uitvoeren. Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming van Google vindt u op www.google.com/analytics/terms/de.html en www.google.de/intl/de/policies/. Iedere gebruiker die niet instemt met de opslag en analyse van zijn geanonimiseerde gebruikersgegevens met betrekking tot zijn bezoek aan onze website, kan te allen tijde bezwaar maken tegen deze opslag en dit gebruik. Op deze plaats willen wij erop wijzen dat volgens informatie van Google Inc. alle Google Analytics-accounts zullen worden omgezet in Google Universal Analytics. Om de aandacht te vestigen op onze huidige producten en nieuwe ontwikkelingen, geplande activiteiten en diensten, plaatsen wij advertenties op Google Ads en gebruiken wij ook Google Conversion Tracking voor onze marketingactiviteiten. Deze advertenties worden getoond na zoekopdrachten op websites van het Google advertentienetwerk. Wij hebben de mogelijkheid om onze advertenties te combineren met bepaalde zoektermen. Als u bepaalde pagina's van onze website bezoekt, kunnen wij en Google herkennen dat u als gebruiker op een van onze via Google geplaatste advertenties hebt geklikt en naar onze site bent doorgestuurd. Op basis hiervan worden bezoekstatistieken opgesteld om de doeltreffendheid van de reclamemaatregelen te beoordelen. Daarnaast gebruiken wij Google Ads remarketinglijsten voor zoek- en display-advertenties. Hierdoor kunnen wij zoek- en advertentiecampagnes aanpassen aan gebruikers die onze website eerder hebben bezocht. Via de diensten hebben wij de mogelijkheid om onze advertenties te combineren met specifieke zoektermen of om advertenties te tonen aan eerdere bezoekers die bijvoorbeeld diensten promoten die bezoekers op onze website hebben bekeken. Voor op interesses gebaseerde aanbiedingen is een analyse van het online

gebruikersgedrag noodzakelijk. Google gebruikt cookies om deze analyse uit te voeren. Wanneer een gebruiker op een advertentie klikt of onze website bezoekt, plaatst Google een cookie op de computer van de gebruiker. Deze informatie wordt gebruikt om de bezoeker bij een volgende zoekopdracht binnen het advertentienetwerk van Google te benaderen. Wij gebruiken Google Fonts op onze website. Google Fonts wordt zonder verificatie gebruikt en er worden geen cookies naar de Google Fonts API gestuurd. Als u een account heeft bij Google, worden er geen gegevens van uw Google-account doorgestuurd naar Google tijdens het gebruik van Google Fonts. Google registreert alleen het gebruik van CSS en de gebruikte lettertypes en slaat deze gegevens veilig op. Meer informatie over deze en andere onderwerpen is te vinden op developers.google.com/fonts/faq. Deze site gebruikt zogenaamde webfonts die door Google worden aangeboden voor de uniforme weergave van lettertypes. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste weblettertypes in zijn browsercache om de teksten en lettertypes correct weer te geven. Daartoe moet de browser die u gebruikt, verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor kan Google weten dat onze website via uw IP-adres is bezocht. Het gebruik van Google Web Fonts is in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een rechtmatig belang in de zin van art. 6, lid 1, onder f), DSGVO. Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt door uw computer een standaardlettertype gebruikt. Meer informatie over Google Web Fonts is te vinden op developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: www.google.com/policies/privacy/. Wij gebruiken Google Maps op onze site. Bij elke individuele oproep van Google Maps wordt door Google een cookie geplaatst om de gebruikersinstellingen en -gegevens te verwerken bij het weergeven van deze pagina. Deze cookie wordt gewoonlijk niet verwijderd door het sluiten van de browser, maar vervalt na een bepaalde tijd. Indien u niet akkoord gaat met deze verwerking van uw gegevens, kunt u de "Google Maps"-dienst deactiveren. Om dit te doen, moet u de Java Script-functie in uw browser deactiveren. Wij willen er echter op wijzen dat u in dit geval niet of slechts in beperkte mate gebruik kunt maken van "Google Maps". Op onze website gebruiken wij video's van het bedrijf YouTube, LLC 901 Cherry Ave, 94066 San Bruno, CA, USA, een bedrijf van Google Inc, Amphitheatre Parkway,

Mountain View, CA 94043, USA. Wij gebruiken de " - verbeterde privacymodus - " optie die door YouTube wordt aangeboden. Wanneer u een site bezoekt die een ingebedde video bevat, wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht en wordt de geselecteerde inhoud weergegeven door deze naar uw browser door te sturen. Volgens de informatie van YouTube worden in de " - verbeterde privacymodus - " alleen gegevens naar de YouTube-server verzonden wanneer u de video bekijkt. Als u tegelijkertijd bent ingelogd op YouTube, wordt deze informatie toegewezen aan uw ledenaccount bij YouTube. U kunt dit voorkomen door uit te loggen uit uw ledenaccount voordat u onze website bezoekt. Voor meer informatie over GooglePrivacy op Google en YouTube: www.google.de/intl/de/policies/privacy/ Google Ad Settings: adssettings.google.com/authenticated

 

Wij gebruiken de LinkedIn Insight Tag van LinkedIn op onze website. Met de LinkedIn Insight Tag kan LinkedIn je acties volgen. Wanneer u bijvoorbeeld onze website bezoekt en cookies voor marketingdoeleinden accepteert, wordt de LinkedIn-tag geactiveerd en kan LinkedIn uw gebruikersgegevens koppelen aan uw LinkedIn-accountgegevens. De verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem en niet zichtbaar. Als u een LinkedIn-gebruiker bent, op LinkedIn bent ingelogd wanneer u onze website bezoekt en hebt ingestemd met het gebruik van marketingcookies, wordt uw bezoek automatisch toegewezen aan uw LinkedIn-gebruikersaccount. Door het gebruik van de LinkedIn Insight Tag, hebben wij de mogelijkheid om advertenties aan eerdere bezoekers te tonen, bijvoorbeeld om diensten te promoten die bezoekers op onze website hebben bekeken. LinkedIn gebruikt de verzamelde gegevens ook voor analysedoeleinden en voor eigen advertenties. Meer informatie over LinkedIn Adres van de gegevensverwerker: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Attn: Legal

Dept (Privacybeleid en Gebruikersovereenkomst), Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland.

Privacybeleid:

www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Advertentie-instellingen voor LinkedIn:

www.linkedin.com/help/linkedin/answer/90274/manage-your-linkedin-ads-settings

Op onze website bieden wij u de mogelijkheid om via een link vanaf onze website diverse online retailers te bereiken. Wanneer u op de link klikt, zal onze partner - Commerce Connector GmbH, Deckerstraße 41, 70372 Stuttgart - een cookie op uw apparaat opslaan voor een periode van 7 dagen. Als u binnen deze periode een aankoop doet bij de onlinehandelaar, kan Commerce Connector toegang krijgen tot het cookie om informatie over uw aankoop te verkrijgen zodra u de orderbevestigingspagina bereikt. Commerce Connector ontvangt een enkelvoudig cookienummer dat wordt gebruikt om anonieme verkoopstatistieken op te stellen van onze producten die via de link zijn gekocht. Commerce Connector levert ons deze anonieme statistieken. www.commerce-connector.com/web/en/privacy-policy/

Wij gebruiken deze handige online winkeloplossing om u onze fysieke of digitale producten of diensten zo goed mogelijk aan te bieden op onze website. Het doel is om u een eenvoudige en gemakkelijke toegang tot ons aanbod te geven, zodat u gemakkelijk en snel bij de door u gewenste producten kunt komen. Met WooCommerce hebben we een goede plugin gevonden die voldoet aan onze eisen voor een online winkel. Informatie die u actief invoert in een tekstveld in onze online winkel kan worden verzameld en opgeslagen door WooCommerce of Automattic. Dus wanneer u zich bij ons aanmeldt of een product bestelt, kan Automattic deze gegevens verzamelen, verwerken en opslaan. Dit kan naast e-mailadres, naam of adres ook kredietkaart- of factureringsinformatie omvatten. Automattic mag deze informatie ook gebruiken voor zijn eigen marketingcampagnes.

Ga voor meer informatie naar: docs.woocommerce.com/document/woocommerce- cookies/

Wij gebruiken cookies van WordPress. Hier worden enkele gegevens op uw computer opgeslagen om de gebruiker te verifiëren. Wij maken een onderscheid tussen cookies voor ingelogde gebruikers en voor commentatoren. Dienovereenkomstig vindt een authentificatie van de gebruiker plaats. Daarom is het noodzakelijk om het gebruik van cookies toe te staan in de instellingen van uw browser om in te loggen op uw WordPress site. Bij het inloggen wordt een cookie geplaatst met gegevens voor verificatie. Na het inloggen wordt een ander cookie geplaatst, dat bepaalt wie het is en hoe lang de gebruiker daar al is (het zogenaamde sessiecookie). De identiteit wordt alleen vastgesteld voor gebruikers met een loginaccount. De cookies bevatten ook gehashte gegevens, zodat het niet mogelijk is uw gebruikersnaam of wachtwoord te lezen. WordPress gebruikt ook cookies om een deel van de wachtwoordinvoer te omzeilen (wp-lohin.php). Zodra wordt gedetecteerd dat er nog geldige cookies actief zijn, wordt u direct doorgestuurd naar het WordPress administratie scherm. Als u als bezoeker op een blog reageert, worden er ook cookies op uw computer opgeslagen. Dit is uitsluitend gedaan om het gebruik te vereenvoudigen. Deze cookies vervallen na minder dan een jaar. Voor meer informatie kunt u terecht op: codex.wordpress.org/WordPress_Cookies

Wij gebruiken plug-ins van het sociale netwerk Instagram, dat wordt beheerd door Instagram LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS, op onze website. Wanneer u een pagina van onze website opent die een dergelijke plugin bevat, maakt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Instagram. De inhoud van de plugin wordt door Instagram rechtstreeks naar uw browser gezonden en door deze in de pagina geïntegreerd. Door deze integratie ontvangt Instagram de informatie dat uw browser de desbetreffende pagina van onze website heeft opgeroepen. Als u bent ingelogd op Instagram, kan Instagram het bezoek aan onze website rechtstreeks toewijzen aan uw Instagram-account. Als u met de plugins interageert, bijvoorbeeld door op de knop "Instagram" te klikken, wordt deze informatie ook rechtstreeks naar een server van Instagram verzonden en daar opgeslagen. De informatie wordt ook gepubliceerd op uw Instagram-account en daar getoond aan uw contacten. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de overgedragen gegevens of het gebruik ervan door Instagram.

Voor meer informatie kunt u terecht op: help.instagram.com/519522125107875

Op onze website gebruiken wij plug-ins van het sociale netwerk xing.com, dat wordt

geëxploiteerd door XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg.

Wanneer u een webpagina van onze website oproept die een dergelijke plugin bevat, brengt uw browser een directe verbinding tot stand met de servers van Xing. De inhoud van de plugin wordt door Xing rechtstreeks naar uw browser gezonden en door deze in de website geïntegreerd. Door de plugins te integreren, ontvangt Xing de informatie dat u de betreffende pagina hebt bezocht. Als u op dit moment bent ingelogd bij Xing, kan Xing het bezoek toewijzen aan uw Xing-account. Meer informatie is te vinden op: privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

PayPal is een aanbod van PayPal (Europe) S.a.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg. Indien u kiest voor betaling met de online betaaldienst PayPal, worden uw contactgegevens doorgegeven aan PayPal. PayPal vervult de functie van online betalingsdienstaanbieder en trustee en biedt diensten ter bescherming van de koper. De persoonsgegevens die aan PayPal worden doorgegeven, zijn gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling. Deze overdracht is noodzakelijk voor de verwerking van uw betaling met de door u gekozen betalingsmethode, met name voor de bevestiging van uw identiteit, de administratie van uw betaling en de klantenrelatie. Afhankelijk van de gekozen betaalwijze via PayPal, worden de aan PayPal doorgegeven persoonsgegevens door PayPal doorgegeven aan kredietinstellingen. Deze transmissie dient om uw identiteit en kredietwaardigheid te controleren in verband met de betaling die u hebt verricht. Meer informatie is te vinden op:

www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

Het technologiebedrijf Stripe biedt betaaloplossingen voor online betalingen. Met Stripe is het mogelijk om credit en debit card betalingen te accepteren in onze webshop. Stripe zorgt voor het hele betalingsproces. Een groot voordeel van Stripe is bijvoorbeeld dat u tijdens het betaalproces nooit onze website of winkel hoeft te verlaten en dat de betalingsverwerking zeer snel verloopt. . Uiteraard willen wij met onze website en onze geïntegreerde online winkel de best mogelijke service bieden, zodat u zich prettig voelt op onze site en gebruik kunt maken van onze aanbiedingen. Wij weten dat uw tijd kostbaar is en daarom moeten vooral betalingsprocessen snel en soepel verlopen. Naast onze andere betalingsproviders hebben wij in Stripe een partner gevonden die garant staat voor een veilige en snelle betalingsverwerking.

Voor meer informatie kunt u terecht op: stripe.com/de/privacy

Wij gebruiken de Pinterest tag van Pinterest op onze website. Met de Pinterest tag kann Pinterest je acties volgen. Wanneer u bijvoorbeeld onze website bezoekt en cookies voor marketingdoeleinden accepteert, wordt de Pinterest-tag geactiveerd en kann Pinterest uw gebruikersgegevens matchen met uw Pinterest-accountgegevens. De verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem en niet zichtbaar. Als u een Pinterest gebruiker bent, ingelogd bent op Pinterest wanneer u onze website bezoekt en akkoord bent gegaan met het gebruik van marketing cookies, zal uw bezoek automatisch worden toegewezen aan uw Pinterest gebruikersaccount. Door het gebruik van de Pinterest tag, hebben wij de mogelijkheid om advertenties te tonen aan eerdere bezoekers die bijvoorbeeld diensten adverteren die bezoekers op onze website hebben bekeken. Pinterest gebruikt de verzamelde gegevens ook voor analysedoeleinden en voor eigen advertenties.

Meer informatie op Pinterest Adres van de gegevensverwerker: Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94107, VS. Privacybeleid: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy Reclame-instellingen voor Pinterest: help.pinterest.com/en/article/personalization-and-data

Wij gebruiken de Universal Event Tracking (UET) tag van Microsoft Advertising op onze website. Met de UET-tag kan Microsoft Advertising uw acties volgen. Wanneer u bijvoorbeeld onze website bezoekt en cookies voor marketingdoeleinden accepteert, wordt de UET-tag geactiveerd en kan Microsoft uw gebruikersgegevens koppelen aan uw Microsoft-accountgegevens. De verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem en niet zichtbaar. Als u een Microsoft-gebruiker bent, bij Microsoft bent aangemeld wanneer u onze website bezoekt en hebt ingestemd met het gebruik van marketingcookies, wordt uw bezoek automatisch aan uw Microsoft-gebruikersaccount gekoppeld. Door het gebruik van de UET-tag hebben wij de mogelijkheid om advertenties weer te geven aan eerdere bezoekers die bijvoorbeeld reclame maken voor diensten die bezoekers op onze website hebben bekeken. Microsoft Advertising gebruikt de verzamelde gegevens ook voor analysedoeleinden en haar eigen advertenties. Meer informatie over Microsoft Reclame Adres gegevensverwerker: Microsoft Ireland Operations Limited, Attn: Data Protection Officer, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, IerlandPrivacyverklaring: privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement Microsoft Advertentie Advertentie-instellingen: account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout

Wij gebruiken de Outbrain Pixel van Outbrain op onze website. De Outbrain Pixel staat Outbrain toe om uw acties te volgen. Bijvoorbeeld, wanneer u onze website bezoekt en cookies voor marketingdoeleinden accepteert, wordt de Outbrain Pixel geactiveerd en kan Outbrain uw gebruikersgegevens matchen. De verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem en niet zichtbaar. Als u hebt ingestemd met het gebruik van marketing cookies, wordt uw bezoek automatisch doorgegeven aan Outbrain. Door het gebruik van de Outbrain Pixel, hebben wij de mogelijkheid om advertenties te tonen aan eerdere bezoekers die bijvoorbeeld diensten adverteren die bezoekers op onze website hebben bekeken. Outbrain gebruikt de verzamelde gegevens ook voor analysedoeleinden en haar eigen advertenties. Meer informatie over Outbrain

Adres gegevensverwerker: Outbrain UK Limited, 5th Floor, The Place, 175 High

Holborn, Londen WC1V 7AA, Verenigd KoninkrijkPrivacybeleid: https:

//www.outbrain.com/legal/privacy#privacy-policy

Outbrain reclamevoorkeuren: my.outbrain.com/recommendations-settings/

Onze website maakt gebruik van het webanalyseplatform Leadfeeder.

Leadfeeder heeft toegang tot de lijst met verkorte IP-adressen van websitebezoekers die door Google Analytics in de evaluatie wordt verstrekt en koppelt deze lijst met IP-adressen aan informatie over de bedrijven die onder deze IP-adressen op het internet te vinden zijn. Dit is een toewijzing op bedrijf zonder verwijzing naar de persoon die de website heeft bezocht. Privé-IP-adressen worden er uitgefilterd.

Wij verzamelen de gedragsgegevens van geanonimiseerde bezoekers.

Zowel de bezochte pagina's, als de duur van het bezoek en de herkomst kunnen worden bepaald en toegewezen. De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is hun toestemming. Zo kunnen wij bepalen of de inhoud van de pagina en de marketing de juiste bedrijven aanspreken of dat er behoefte is aan aanpassing. Bovendien kunnen wij zo gericht contact opnemen met geïnteresseerde bedrijven.

Zie voor meer informatie over Leadfeeder en de verzamelde gegevens: www.leadfeeder.com/privacy/. www.leadfeeder.com/privacy/.

Meer informatie over Leadfeeder

Adres van de gegevensverwerker: Liidio Oy/Leadfeeder, Mikonkatu 17 C, 00100 Helsinki, Finland.
Zie voor meer informatie over Leadfeeder en de verzamelde gegevens: www.leadfeeder.com/privacy/
Informatie over Leadfeeder en naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming: Samenvatting GDPR, privacy en beveiliging

Wij onderhouden fanpagina's op verschillende sociale netwerken en platforms met als doel te communiceren met klanten, geïnteresseerden en gebruikers die daar actief zijn en hen te informeren over onze diensten.

Wij wijzen erop dat uw persoonsgegevens buiten de Europese Unie kunnen worden verwerkt, hetgeen risico's voor u kan inhouden (bv. bij het afdwingen van uw rechten op grond van de Europese/Duitse wetgeving).

In de regel worden gebruikersgegevens verwerkt voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Zo kunnen bijvoorbeeld gebruiksprofielen worden opgesteld op basis van het gebruiksgedrag en de daaruit voortvloeiende interesses van de gebruikers. Deze gebruiksprofielen kunnen op hun beurt bijvoorbeeld worden gebruikt om binnen en buiten de platforms advertenties te plaatsen die vermoedelijk overeenkomen met de interesses van de gebruikers. Voor deze doeleinden worden gewoonlijk cookies opgeslagen op de computers van de gebruikers, waarin het gebruiksgedrag en de interesses van de gebruikers worden opgeslagen. Voorts kunnen in de gebruiksprofielen ook gegevens worden opgeslagen die onafhankelijk zijn van de apparaten die door de gebruikers worden gebruikt (met name indien de gebruikers lid zijn van de respectieve platforms en daarop zijn ingelogd). De verwerking van de persoonlijke gegevens van de gebruikers is gebaseerd op onze legitieme belangen van effectieve informatie van de gebruikers en communicatie met de gebruikers op grond van Art. 6 para. 1 lit. f. DSGVO. Indien de gebruikers door de respectieve aanbieders om toestemming voor de gegevensverwerking wordt gevraagd (d.w.z. hun toestemming geven door bijv. een selectievakje aan te vinken of een knop te bevestigen), is de rechtsgrondslag van de verwerking artikel 6, lid 1, onder a), en artikel 7 van het Duitse wetboek van strafrecht (DSGVO). Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens en uw bezwaarmogelijkheden vindt u onder de vermelde links van de hierboven genoemde aanbieders. De informatie- en andere rechten van de betrokkenen kunnen ook tegen de aanbieders worden ingeroepen, aangezien alleen zij rechtstreeks toegang hebben tot de gegevens van de gebruikers en over de desbetreffende informatie beschikken. Natuurlijk zijn wij beschikbaar voor al uw vragen en zullen wij u bijstaan als u hulp nodig hebt.

9. Hoe worden mijn persoonsgegevens beschermd?

Om uw persoonsgegevens adequaat te kunnen beschermen, hebben wij technische en organisatorische maatregelen getroffen om ongeoorloofde toegang te verhinderen. Daarnaast geldt voor onze medewerk(st)ers een zwijgplicht en moeten ze de gegevensbescherming waarborgen.

10. Uw Rechten

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens hebt u ook bepaalde rechten. Meer details zijn te vinden in de desbetreffende bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (daar in de artikelen 15 tot en met 21).

10.1 RECHT OP INZAGE EN RECTIFICATIE

U hebt het recht om inzage van ons te ontvangen over welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Indien deze informatie niet (meer) juist is, kunt u ons verzoeken de gegevens te rectificeren of, indien de informatie onvolledig is, aan te vullen. Indien wij uw gegevens aan derden hebben doorgegeven, zullen wij de betreffende derden op de hoogte stellen als de juridische situatie daartoe aanleiding geeft.

10.2 RECHT OP VERWIJDERING

Onder de volgende omstandigheden kunt u verzoeken om onmiddellijke verwijderen van uw persoonsgegevens:

 • Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld;
 • Als u uw toestemming heeft ingetrokken en er geen andere rechtsgrond is voor gegevensverwerking;
 • Als u bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor een gegevensverwerking;
 • Als uw gegevens onrechtmatig worden verwerkt;
 • Als uw persoonsgegevens gewist moeten worden om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen.

Houd er rekening mee dat wij voor het verwijderen van uw gegevens moeten controleren of er geen legitieme reden is voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

10.3 RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING (“RECHT OP BLOKKERING”)

U kunt ons verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken om een van de volgende redenen:

 • Als u de juistheid van de gegevens betwist totdat wij de gelegenheid hebben gehad om ons ervan te vergewissen dat de gegevens juist zijn;
 • Als de gegevens onrechtmatig worden verwerkt, maar u alleen wilt dat het gebruik van de persoonsgegevens wordt beperkt in plaats van gewist;
 • Als wij de persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de verwerking, maar u ze nog steeds heeft voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van wettelijke aanspraken;

Als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en het is nog niet duidelijk of uw gerechtigde belangen zwaarder wegen dan de onze.

10.4 RECHT VAN BEZWAAR

10.4.1 RECHT VAN BEZWAAR PER INDIVIDUEEL GEVAL

Wanneer de verwerking wordt uitgevoerd in het algemeen belang of op basis van een belangenafweging, hebt u het recht om hiertegen bezwaar te maken op grond van uw specifieke situatie. In geval van bezwaar zullen wij uw persoonsgegevens niet verder verwerken, tenzij wij kunnen aantonen dat wij dwingende gerechtvaardigde gronden hebben om uw gegevens te verwerken, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of omdat uw persoonsgegevens dienen voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van wettelijke aanspraken. Het bezwaar vormt geen beletsel voor de rechtmatigheid van de verwerking tot aan het bezwaar.

10.4.2 BEZWAAR TEGEN RECLAMEDOELEINDEN

In die gevallen waarin uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden worden gebruikt, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen deze vorm van verwerking. Wij zullen uw persoonsgegevens dan niet langer voor deze doeleinden verwerken.

Het bezwaar vereist geen vaste vorm en moet worden gericht aan:

Sedus Stoll Aktiengesellschaft
Christof-Stoll-Str. 1
79804 Dogern, Duitsland
Telefon: +49 7751 84 - 0
Fax: +49 7751 84 - 310
sedus(a)sedus.com
www.sedus.com

10.4.3 RECHT VAN GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID

U hebt het recht om op verzoek persoonsgegevens die u ons voor verwerking heeft verstrekt, in een overdraagbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen.

10.4.4 RECHT OP HERROEPING VAN EEN TOESTEMMING

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u verstrekte toestemming, dan hebt u op elk moment het recht om deze zonder vermelding van redenen te herroepen. De herroeping geldt alleen voor de toekomst en heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking vóór verklaring van uw herroeping.

De herroeping vereist geen vaste vorm en moet worden gericht aan:

Sedus Stoll Aktiengesellschaft
Christof-Stoll-Str. 1
79804 Dogern, Duitsland
Telefoon: +49 7751 84 - 0
Fax: +49 7751 84 - 310
sedus(a)sedus.com
www.sedus.com

10.4.5 RECHT OM KLACHT IN TE DIENEN BIJ DE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT (ARTIKEL 77 AVG)

Wij proberen uw aanvragen en claims altijd zo snel mogelijk te verwerken om uw rechten dienovereenkomstig te beschermen. Afhankelijk van de frequentie van de aanvragen kan het echter tot 30 dagen duren voordat wij u verder kunnen informeren over uw aanvraag. Als het langer duurt, zullen wij u onmiddellijk op de hoogte brengen van de redenen voor de vertraging en de verdere procedure met u bespreken.

In sommige gevallen mogen of kunnen wij u geen inzage geven. Voor zover wettelijk toegestaan, zullen wij u op de hoogte brengen van de reden voor de weigering van de inzage.

Als u echter niet tevreden bent met onze antwoorden en reacties of als u van mening bent dat wij de toepasselijke wetgeving inzake privacybescherming schenden, staat het u vrij om een klacht in te dienen bij onze functionaris voor gegevensbescherming en de relevante toezichthoudende autoriteit. De toezichthoudende autoriteit die voor ons verantwoordelijk is:

De commissaris gegevensbescherming en informatiebeveiliging Baden-Württemberg
Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart, Duitsland
Königstraße 10a, 70173 Stuttgart, Duitsland
Telefoon: +49 711 6155 41 – 0
Fax: +49 711 6155 41 – 15
poststelle(a)lfdi.bwl.de

11. Gegevensgebruik binnen het Sedus/Klöber-concern

Om u de beste service te kunnen aanbieden, wisselen wij af en toe gegevens binnen het concern uit. Daarbij zorgen wij ervoor dat de geldende gegevensbeschermingsbepalingen worden nageleefd en dat uw persoonsgegevens te allen tijde adequaat worden beschermd.

Om deze reden hebben wij passende maatregelen getroffen om de naleving van de gegevensbescherming binnen de SEDUS/KLÖBER-concern te waarborgen:

Wij hebben passende overeenkomsten gesloten met de afzonderlijke dochterondernemingen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens die binnen de concern worden uitgewisseld, altijd beschermd blijven.

In overeenstemming met deze overeenkomsten en de geldende wetgeving inzake privacybescherming geven wij persoonsgegevens alleen door aan onze productie- en verkoopdochtermaatschappijen voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden. Daarbij ondersteunen wij onze dochtermaatschappijen zowel operationeel als bij de naleving van de technische en organisatorische maatregelen die wij ook bij de moedermaatschappij toepassen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen. Waar mogelijk beschermen wij uw gegevens door middel van pseudonimiserings- of anonimiseringsmaatregelen. Indien dochtermaatschappijen buiten de EER zijn gevestigd, nemen wij passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de daar verwerkte persoonsgegevens op dezelfde wijze worden beschermd als binnen de EER.

12. Wijzigingen in de privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Daarom is het raadzaam deze door te nemen wanneer u persoonsgegevens doorgeeft aan Sedus. Op deze pagina staat altijd de laatste wijzigingsdatum aangegeven. Wanneer u deze wijzigingen niet accepteert, verzoeken wij u het gebruik van de website en/of de online-diensten van Sedus voor de overdracht van persoonsgegevens naar Sedus te beëindigen. Uw rechten als betrokken persoon, met name inzake informatie, correctie, wissen of blokkering in overeenstemming met de geldende wetgeving over gegevensbescherming, in het bijzonder §§ 34, 35 BDSG (Duitse gegevensbeschermingswetgeving), blijven vanzelfsprekend onverlet.

Wij beantwoorden alle relevante aanvragen met betrekking tot inzage en eventueel correctie, aanvulling of wissing van persoonsgegevens. Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring (bijv. wanneer u uw persoonsgegevens wilt bekijken en aanpassen), neemt u contact op met de externe persoon die verantwoordelijk is voor de gegevensbescherming:

2B Advice GmbH – the privacy benchmark
Joseph-Schumpeter-Allee 25 | 53227 Bonn, Duitsland

Fon: +49 228 926165 121
Fax: +49 228 926165 109
E-Mail: sedus(a)2b-advice.com

CONTACT
Contact opnemen
Showroom
Doe hier inspiratie op